สธ.เปิด “คลินิกวัยรุ่นในรพ.ทุกแห่ง” ปรึกษาทุกเรื่องฟรี

สธ.เปิด “คลินิกวัยรุ่นในรพ.ทุกแห่ง” เป็นเพื่อนแท้วัยทีน ปรึกษาปัญหาได้ทุกเรื่อง บริการฟรี
กระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลในสังกัด 834 แห่งทั่วประเทศ  ให้บริการฟรีวัยรุ่นทุกเรื่อง ทั้งความสวยความงาม – เพศ – สุขภาพ  เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือติดเชื้อโรคร้าย เช่นเอดส์  ในปี 2557 นี้จะขยายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย   เผยสถานการณ์วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีขณะนี้ น่าห่วง  จำนวนการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น จากปีละ 123,445 ราย ในปี 2548  เพิ่มเป็น  132,147 รายในปี 2553 ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อใด   และมีผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มีลูกก่อนอายุครบ 18 ปี  1ใน 10 เคยมีความคิดค่าตัวตายระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 1-2 ครั้ง

นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคม  ทุกปี เป็นวันประชากรโลก   เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาของประชากร ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีประชากรประมาณ 7,000 ล้านคน   โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ความสำคัญการแก้ไข  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เนื่องจากกำลังเป็นปัญหารุนแรงขึ้น แต่ละปีทั่วโลกมีเด็กวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรประมาณ 16 ล้านคน   และมี 3 ล้านคนยุติการตั้งครรภ์โดยทำแท้งเถื่อน  พบมากในประเทศกำลังพัฒนา    วัยรุ่นหญิงทั่วโลกเข้าถึงและมีการคุมกำเนิดน้อยมากเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น  โดยพบว่าการคลอดบุตรเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของเด็กอายุ 15-24 ปี  แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ยังมีข้อจำกัด     จึงได้รณรงค์กระตุ้นให้ทุกประเทศเร่งแก้ไขป้องกัน

ในส่วนของประเทศไทย  ผลสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2555 ไทยมีประชากร 64 ล้านกว่าคน  ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงอายุ 15-49 ปีซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์จำนวน 17 ล้านกว่าคน  แนวโน้มไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์ลดลง  หญิงไทย 1 คน มีบุตรเฉลี่ยคนละ 1. 5 คน  ประการสำคัญไทยยังพบปัญหาวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ  ในปี 2553  มีวัยรุ่นตั้งครรภ์  132,147 ราย  เพิ่มขึ้นจากในปี 2548 ที่มีจำนวน 123,445 ราย  ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อใด  ในปี 2554 พบว่าวัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรจำนวน 131,400 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 17 ของหญิงคลอดบุตรทั้งหมด สูงกว่าค่าเฉลี่ยการคลอดบุตรในวัยรุ่นระดับโลกที่มีร้อยละ 11 และมีผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นที่มีลูกก่อนอายุครบ 18 ปี 1ใน 10 หรือประมาณร้อยละ 12  เคยมีความคิดค่าตัวตายระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด 1-2 ครั้ง

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข ใช้กลยุทธ์เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือกรณีท้องไม่พร้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ได้จัดตั้งคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งหมด 834 แห่งทั่วประเทศ เน้นให้บริการแบบเป็นมิตร  และฟรี   เป็นเสมือนเพื่อนแท้ของวัยรุ่น  สร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้รับบริการ      โดยเป็นที่ปรึกษาแก่วัยรุ่นทุกเรื่อง ทั้งความสวยความงาม – เพศ –  การให้ความรู้การดูแลสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์  การคุมกำเนิด   เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือติดเชื้อโรคร้าย เช่นเอดส์     โดยคลินิกดังกล่าว จะมีการประสานเชื่อมโยงกับมุมเพื่อนใจวัยรุ่นในโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล     ซี่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือกรณีผู้หญิงและเด็กถูกทำร้ายรุนแรง    ดูแลนักเรียนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล   ในปี 2557 นี้จะขยายลงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย เพื่อให้เด็กเยาวชนเข้าถึงบริการให้มากที่สุด และไม่กลับมามีปัญหาซ้ำอีก

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อกระตุ้นการทำงานแบบบูรณาการในทุกพื้นที่ระหว่าง สถานบริการสาธารณสุข  สถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเยาวชน  ในปีนี้ตั้งเป้าดำเนินการร้อยละ 20   ขณะนี้มีอำเภอสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 210 อำเภอคิดเป็นร้อยละ 24 ของอำเภอทั้งหมด   อย่างไรก็ตาม เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันคือการสร้างความเข้าใจแก่สังคม รับรู้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ลงไปถึงระดับครอบครัว และ บุคคล  เพื่อมุ่งเน้นการป้องกัน ชะลอการมีเพศสัมพันธ์  หรือมีเพศสัมพันธ์โดยมีการป้องกัน  ได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงดำเนินการ  โดยมุ่งเน้น 3 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น อายุต่ำกว่า 15 ปี กลุ่มวัยรุ่นตอนกลาง อายุ 15-19 ปี และกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ทางด้านนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ผลสำรวจของกรมอนามัยในปี 2553  จังหวัดที่พบวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์สูง 5 อันดับแรกของประเทศ  เมื่อเทียบกับจำนวนวัยรุ่นกลุ่มอายุเดียวกันทุก 1000  คน   ได้แก่ นครนายก  อัตรา 109 คน รองลงมาคือตาก อัตรา 97 ระยอง อัตรา  87 ชลบุรี อัตรา 84 และสมุทรสาคร อัตรา  81

นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในด้านอนามัยเจริญพันธุ์  ทำให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยน และเป็นสังคมของผู้สูงอายุ   อาจประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานรุนแรงต่อไปในอนาคต         ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 7 ประการ ได้แก่ 1 .การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพและแพร่หลายมากขึ้น  2. จำนวนเด็กเกิดลดลงและด้อยคุณภาพจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  3. การลดลงของจำนวนบุตรเกิดรอดต่อสตรีสมรสในแต่ละกลุ่มอายุ  4. การมีบุตรคนแรกแนวโน้มมีในอายุมากขึ้น 5. แบบแผนการสมรสของประชากรมีแนวโน้มไปสู่การเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น 6. สังคมไทยมีแนวโน้มครอบครัวล่มสลายเพิ่มสูงขึ้น อัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 7. แบบแผนครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นครอบครัวซึ่งคู่สมรสไม่มีบุตร

ทั้งนี้การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของวัยรุ่น  ก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างกว้างขวาง ทั้งต่อตัววัยรุ่น เช่น การทำแท้งไม่ปลอดภัย ซึ่งมักเกิดผลแทรกซ้อนตามมาหลายอย่าง เช่น การตกเลือด  การอักเสบติดเชื้อ มดลูกเน่า บางรายมีการติดเชื้อรุนแรง จนต้องตัดมดลูกทิ้ง เพื่อช่วยชีวิต และไม่สามารถมีลูกได้ตลอดชีวิต  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีโอกาสคลอดก่อนกำหนด การเจ็บครรภ์ขณะคลอดนานกว่าแม่ทั่วไป  ส่วนเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น จะพบว่ามีน้ำหนักตัวน้อยกว่าแม่ทั่วไป รวมทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ ส่งผลไปถึงครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจของประเทศ

ขอบคุณ moph.go.th ,ภาพประกอบจาก everydaylife.globalpost.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *