อย. ออกประกาศฯ กำหนดการแสดงค่า SPF , PFA , PA บนฉลากเครื่องสำอางป้องกันแดด

อย. ออกประกาศฯ กำหนดการแสดงค่า SPF , PFA , PA บนฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางป้องกันแสงแดด อย. เผย ขณะนี้ได้ออกประกาศฯ ให้มีการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด ต้องระบุระดับ หรือค่าตัวเลข SPF , PFA หรือ PA ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติการทดสอบ หากค่าการป้องกันรังสียูวีต่ำกว่า 6 ไม่ให้แสดงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด ย้ำ ผู้ผลิต/นำเข้า เพื่อขาย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นต้นไป  

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เคยสำรวจค่า SPF : เอสพีเอฟ ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ขายอยู่ในท้องตลาดเมื่อปี พ.ศ. 2549-2550 พบการแสดงค่า เอสพีเอฟ หรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวีที่ไม่ถูกต้อง

ตามที่ระบุบนฉลาก และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิดและเลือกใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น อย. จึงออกประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง “การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด” โดยกำหนดการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการกล่าวอ้างค่า SPF(เอส พี เอฟ) ซึ่งก็คือ ค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการไหม้แดงของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวี , ค่า PFA (พี เอฟ เอ) คือ ค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการดำคล้ำของผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรังสียูวีเอ และ ค่า PA (พีเอ) คือ ค่าที่สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแห่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดขึ้นแทนการใช้ค่า PFA  โดยฉลากเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดจะต้องแสดงระดับหรือค่าความสามารถในการป้องกันรังสี ยูวี (SPF) หรือรังสียูวีเอ (PFA หรือ PA) ดังนี้

1. การแสดงค่า SPF ที่มีค่าการป้องกันรังสียูวีอยู่ระหว่าง 6 – 50 ให้แสดงระดับ หรือค่า SPFตามจริง  กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี เป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 50 ให้แสดง“SPF 50+” ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบหรือมีผลการทดสอบได้ค่าการป้องกันรังสียูวีต่ำกว่า 6 ไม่ให้แสดงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดด

2. การแสดงค่า PFA หรือ PA ที่แสดงถึงการป้องกันรังสียูวีเอ โดยให้แสดงระดับ สัญลักษณ์ หรือค่า ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่า PA+ , PA++ , PA+++ และ PA++++ หมายถึงประสิทธิภาพระดับ  ต่ำ กลาง สูง และสูงมาก

ถ้ามีการแสดงค่าความสามารถในการกันน้ำ ต้องผ่านการทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐานสากล และแสดงระดับของประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดที่ผ่านการทดสอบกันน้ำรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 40 นาที ให้แสดงค่าว่าWater resistance หรือ Water resistance (40) ถ้ากันน้ำรวมเป็นเวลา 80 นาที ให้แสดงค่าว่า Very water resistance หรือ Very water resistance (80)

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ประกาศฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุมอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับในส่วนของผู้บริโภค ขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดให้เหมาะสมตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจากแสงแดด ดังนั้น ผู้บริโภคควรอ่านวิธีใช้ให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหากใช้แล้วมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้และปรึกษาแพทย์  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง อย. โทรศัพท์ 0 2590 7275ในวันและเวลาราชการ

ที่มา สำนักงานปลัด สธ.

แชร์ง่ายๆคลิก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*