อย.เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อข่าวลือ เครื่องดื่มชูกําลังสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้

อย. เตือน ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อข่าวลือ เครื่องดื่มชูกําลังสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้ ยํ้า! เครื่องดื่มชูกําลัง หรือชื่อเรียกที่ถูกต้องคือ เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน น้ัน จัดเป็น อาหาร ไม่ใช่ ยา ไม่มีผลในการบรรเทาป้องกัน หรือรักษาโรคใดๆ ขอผู้บริโภค โภคอย่าได้หลงเชื่อเด็ดขาดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับชาวกัมพูชาแห่ซื้อเครื่องดื่มชูกําลัง หลังมีข่าวลือว่า เมื่อนํามาผสมกับนํ้าผึ้งแล้วจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสอีวี 71 (เอนเทอโรไวรัส 71) หรือโรคมือเท้าปากได้น้ัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเรียนว่า เครื่องดื่มชูกําลัง หรือชื่อเรียกที่ถูกต้องคือ เครี่องดื่มผสมกาเฟอีน น้ัน จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่214) พ.ศ. 2543, (ฉบับที่230) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 290) พ.ศ. 2548 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องมีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ตลอดจนการแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก โดยต้องระบุข้อความ “ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด เพราะหัวใจจะสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อน” ด้วยตัวอักษรสีแดงบนพื้นขาวมองเห็นได้ชัดเจน

                    ดังน้ัน ขอให้ผู้บริโภคตระหนักไว้ว่า เครื่องดื่ม จัดเป็น อาหาร ไม่ใช่ ยา จึงไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรคใด ๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ ได้ประสานงานไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย ให้ดําเนินการเฝ้าระวังการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงของเคร่ืองด่ืมผสมกาเฟอีน รวมท้ังดําเนินการตรวจสอบการโฆษณาเชิงรุกทางสื่อต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อข่าวลือเด็ดขาด หากไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง เพราะนอกจากจะเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกวิธีแล้ว อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เนื่องจากเครื่องดื่มดังกล่าวมีส่วนผสมของ กาเฟอีน ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเต้นของหัวใจ และระบบประสาทส่วนกลาง

                   โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตํ่ากว่า 10 ปีหากรบประทานเข้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภค เช่น อ้างสรรพคุณในการรักษาโรค ขอให้ร้องเรียนมายังสายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย. จะไดตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
กองพฒนาศักยภาพผู้ บริโภค วันที่ 26  กรกฎาคม 2555 ขjาวแจก 107 /ปีงบประมาณ  2555

เรียบเรียงโดย Takree.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *