Tag Archives: การป้องกันไข้เลือดออก

ฝนนี้…ระวังไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก ในหน้าฝนมักจะมีการระบาดทุกพื้นที่ บางครั้งเราไม่ทราบว่าอาการของคนเป็นไข้เลือดออกเป็นอย่างไรทำให้เราไม่สามารถป้องกันได้ทันเวลามีอาการเป็นไข้ เรามาดูอาการเบื้องต้นของไข้เลือดออกกันเลยค่ะ