Tag Archives: การผิดปกติของครรภ์

การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์(ว่าที่คุณแม่ต้องรู้)

ในการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาแล้ว ทุกคนก็จะมีความเสี่ยงของการแท้งอยู่ราวๆ 15 – 20 % ซึ่งส่วนใหญ่จะแท้งใน 3 เดือนแรก หลังจากนั้นความเสี่ยงของการแท้งก็จะลดลง และถ้าสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้จนคลอดครบกำหนด เราก็จะพบว่า ทารกที่เกิดมาจะมีความผิดปกติ อยู่ประมาณ 3 % ของการคลอด  ความผิดปกติส่วนใหญ่ ถึง