Tag Archives: ข่าวเครื่องสำอาง

อย.ร่างประกาศฯ-หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิต วิธีการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม เตรียมรับ AEC

อย. เตรียมยกร่าง ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิต วิธีการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้า อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบคุณภาพ ส่ง

กรมวิทฯเตือนการใช้ครีมและครีมพอกหน้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่มาไม่ชัดเจน

สำหรับการเลือกซื้อครีมหรือเครื่องสำอางมาใช้นั้น ต้องมีแหล่งผลิต ฉลากภาษาไทย หรือร้านที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะปัจจุบันมีครีมไม่ได้มาตรฐานความปลอดยิ่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตแล้วควรเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ ลองดูข่าวจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “เตือนอันตรายจากครีมและผลิตภัณฑ์พอกหน้าที่โฆษณาและจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต”