Tag Archives: ข้าว สารปนเปื้น

กรณีต่างชาติตีกลับข้าวไทย อย.เผย ตรวจและอายัดทุกล็อต หากพบปลอดภัย จึงถอนอายัด

อย.ยืนยัน หากมีการส่งคืนข้าวไทยจากต่างประเทศ อย.จะเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพและอายัดทุกรายการ เพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์ โดยจะถอนอายัด ก็ต่อเมื่อผลการวิเคราะห์ไม่พบปัญหาคุณภาพ กรณีมีข่าวประเทศสหรัฐอเมริกาส่งคืนข้าวหอมมะลิไทย 3.2 หมื่นกิโลกรัม และกล่าวว่า อย. ไม่ควบคุมนั้น อย.ขอชี้แจง