Tag Archives: ควบคุมเครื่องสำอาง

อย.ร่างประกาศฯ-หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิต วิธีการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม เตรียมรับ AEC

อย. เตรียมยกร่าง ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิต วิธีการนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้า อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชนให้มีการพัฒนาตนเองเข้าสู่ระบบคุณภาพ ส่ง