Tag Archives: Dengue Haemorrhagic Fever (DHF)

ไข้เลือดออกรู้ไว้ปลอดภัยกว่า

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มากับหน้าฝนที่เรามองข้ามไม่ได้ เพราะจากสถิติแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะเด็กที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่สามารถเป็นกันได้ทุกเพศทุกวัย พาหะที่สำคัญคือยุงลาย ช่วงหน้าฝนจำนวนยุงลายจะเพิ่มจำนวนมาก เราจึงต้องมีความรู้ความความเข้าเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เรามีความรู้โรคไข้เลือดออกมาให้ศึกษาค่ะ จะได้ป้องกันหรือแก้ไขได้ทันเมื่อมีอาการ