Tag Archives: zinc

Zinc แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย

ร่างกายเราเติบโตด้วย สังกะสี (zinc) เพราะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย มีความสำคัญต่อการสังเคราะห์นิวคลิอิกและโปรตีน เป็นองค์ประกอบของเอมไซด์ต่างๆมากกว่า 80 ชนิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งสิ้น การแบ่งเซลล์ การรักษาสภาพปกติของผนังเซลล์ สังกะสีเป็นอาหารของเม็ดโลหิตขาว จึงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดี